معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تأکید کرد: ضرورت توسعه شتابان صنعت پتروشیمی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تأکید بر شتاب گیری هرچه بیشتر توسعه این صنعت در کشور گفت: این شرکت از سرمایه گذاران طرح های توسعه ای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان حمایت می کند.

تاریخ ثبت خبر : دوشنبه 4 دی 1396