شرکت ملی صنایع پتروشیمی حافظ منافع بخش خصوصی است

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منابع بخش خصوصی گفت: این شرکت موانع توسعه این صنعت را شناسایی کرده و برای برطرف کردن آن می‌کوشد. 

تاریخ ثبت خبر : دوشنبه 11 دی 1396