اعضاي هيئت مديره

رديف عضو هيئت مديره نماينده       سمت
1 گروه جهانی سیرجان گستر دکتر سید محمد حسینی مدیرعامل و رئيس هيئت مديره
2  فراشيمي روز مهندس بهروزمختاري نائب رئيس هيئت مديره
3 اتحاديه صادر كنندگان فرآورده هاي نفت ، گاز و پتروشيمي مهندس مهدي اسپندياري عضو هيئت مديره
4 جم فرایند مهندس محسن فخاری عضو هيئت مديره
5 بازرگانی پتروشیمی دکتر مهدی شریفی نیک نفس
عضو هيئت مديره