كارگزاري صندوق ضمانت صادرات ايران

يكي از عواملي كه همواره موجبات نگراني صادركنندگان را فراهم مي آورد، وجود ريسكهاي سياسي و تجاري در روند صادرات آنها ميباشد، چرا كه تحقق هر يك از اين ريسكها موجب عدم وصول وجه كالا و خدمات صادره از سوي آنها مي گردد. بمنظور تشويق صادركنندگان به توسعه فعاليتهاي صادراتي خود و كاهش نگراني آنها در اين زمينه و ارائه پوششهاي لازم به آنها در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري، دولتها اقدام به ايجاد شركتهاي بيمه اعتبار صادراتي مي نمايند. صندوق ضمانت صادرات ایران به پشتوانه حمايتهاي مالي دولت، علاوه بر پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري، به تامين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان نيز كمك مي نمايد. مضافاً آن صندوق در راستاي اهداف سياست جمهوري اسلامي ايران و كاهش تصديگري دولت و افزايش ضريب نفوذ خدمات بيمه اعتبار صادراتي به اقصي نقاط كشور و توزيع خدمات ،‌جذب مشتري ، فرهنگ سازي خدمات بيمه اعتبار صادراتي، بازاريابي و تبليغات باستناد قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران مصوب 1375/7/15 مجلس شوراي اسلامي و اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران موضوع تصويبنامه شماره 58527/ت17681 ه -1376/4/22 هيات محترم وزيران اقدام به واگذاري بخشي از امور به صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران به عنوان کارگزار خود، بنا بر مصوبه مورخ 1386/4/3 هيات مديره صندوق،  مي نمايد .

 اهم فعالیت های صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی به عنوان کارگزار صندوق ضمانت صادرات:

·         معرفي خدمات صندوق ضمانت صادرات

·         تبليغات و بازاريابي

·         جذب صادركنندگان و تجار

·         راهنمائي و تكميل مدارك صادركنندگان جهت معرفي به صندوق

·         معرفي صادركنندگان

·         پيگيري امور صادركنندگان معرفي شده تا مرحله صدور

·         همكاري در پيگيري امور مربوط به خسارت و بازيافت