سهامداران

ردیف

نام سهامدار

تلفن

وب

پست الکترونیکی

1

بازرگانی پتروشیمی

82852013

www.irpcc.com

 

2

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی

5-88508251

www.opex.ir

mail@opex.ir

 

3

گروه جهانی سیرجان گستر

6-26217661

www.sirjangostar.com 

info@sirjangostar.com

4

گروه سرمایه گذاری البرزروزبهان

26213112

 

 

5

پتروشیمی اراک

88674120

www.arpc-ir.net 

infoarpc@arpc.ir

6

پرشین گروه انرژی

26212974

www.peg.ir

info@peg-fzco.com

7

پرشیا خودرو

1885

 

 

8

جم فرآیند

4-88545820

www.jamfarayand.com

jamfarayand@jamfarayand.com 

9

البرز چلیک ایران

26213112

www.alborzchelic.com 

alborzchelic@alborzchelic.com

10

تولیدی و صنعتی عایق اصفهان

26212826

www.ayegh-isfahan.com

info@ayegh-isfahan.com 

11

نفت سپاهان

8347

 

soc@sepahanoil.com

12

فراشیمی روز

26212859

 

info@fsr-co.com

13

رسانگین

4-88545820

 

amj@dpimail.net

14

پرسال

22051425

www.persol.ir 

mail@persol.ir 

15

نفت پارس

22229500

www.parsoilco.com 

mail@parsoilco.com 

16

افزون روان

22809395

www.afzoonravan.com 

info@afzoonravan.com 

17

نفت پاسارگاد

23036108

www.pasargadoil.com 

info@pasargadoil.com

18

بازرگانی بین المللی مرآت

22222922

www.meraatgr.com 

hhosseini@meraatgr.com 

19

روغن موتور قطران کاوه

88716022

www.ghatrankaveh.com

іnfo@ghatrankaveh.com 

20

نخل بارانی پردیس

15-88644311

 

nbp@nbpco.com 

21

آرمیتیس پرشیا

3-22024540

www.armities.com 

info@armities.com 

22

پتروشیمی آبادان

22901040

www.abadan.petro.com

export@abadan-petro.com

23

بازرگانی بین المللی یزد پارسیانا

60-88704459

www.yazdparsiana.vom

info@yazdparsiana.vom

 

24

بازرگانی نفت پارس

27981428

 

 

25

تالار تجارت پرشیا

26212943

 

info@persiatradehall.com

26

پتروشیمی اصفهان

88883939

www.epciran.com 

info@epciran.com 

27

بوتان

88768046

www.butaneco.com 

g.manager@butanco.com

28

تولیدی و شیمیایی رزپلیمر

88759924

www.rosepoly.com

info@rosepoly.com

29

بازرگانی زارع نژاد

22296249

www.zarenejadtrdg.com 

info@zarenejadtrdg.com 

30

نفت ایرانول

88039556

www.iranol.ir 

info@iranol.ir 

31

پارس مرمر

44-88781533

www.parsmarmar.com 

info@parsmarmar.com 

32

فجر تابنده

88830916

www.fajrtabandeh.com

export@fajrtabande.com 

33

پترو پردیس

22924511

 

info@petropardis.com

34

پیام صادرات

88861886

www.payamsaderat.com

info@payamsaderat.com

35

فرینام شیمی

22011541

www.farinamchemie.com 

 

 

36

دلتا فرآیند

88546456

www.deltafarayand.com 

info@deltafarayand.com 

37

شیمی پالایش صدف

26213108

www.spsadaf.com

rouzbehmokhtari@gmail.com

38

ارکان گاز

88942404

www.arkangas.com

info@arkangas.com

39

تولیدی فرازموتور تهران

88757072

www.farazmotor.com 

info@farazmotor.com 

40

تولیدی بازرگانی جم پیام شهر

88530749

 

info@jamparaffin.com

41

حمل ونقل بین المللی کالا آرا باختر

7-88480530

 

abc-Tehran@arabakhtar.com

42

روغن موتور ایران

22666501-3

www.iranmotoroil.com 

info@iranmotoroil.com 

43

پالایش فرآورده های تکران کاوه

88716051

 

info@ghatrankaveh.com 

44

صنعت نوین طب آینده

26212586

www.santacompany.com 

info@santacompany.com 

45

سادایران

88503686

www.sadiran.com

info@sadiran.com

46

احسان شیمی

88315889

www.ehsanchemi.com 

info@ehsachemi.com 

47

روغن موتور لوشان

66408389

www.loushanoil.com

j.bahrami@loushanoil.com

48

بازرگانی علی محمد جبروتی

88047484

www.jabarouti.com 

amj@dpimail.net 

49

پارس راین

88207044

www.parsrine.com 

parsrine@yahoo.com 

50

سامان شیمی

33994615

www.samanoil.com 

info@samanoil.com 

51

آرام روغن صدف خاورمیانه

7-88527196

www.aramoilco.com

info@aramoilco.co,

52

پردیس مدبران

88970651

 

pmrco@yahoo.com 

53

تولیدی و بازرگانی لافت تیز

88059334

www.lafttiz.com 

info@lafttiz.com

54

فومن شیمی

88738833

www.foumanchemie.com 

sales@foumanchimie.com 

55

بنا گستر کرانه

22346394

www.bgk-bunkers.com

info@bgk-bunkers.com

56

سیمین پارس کرمانشاه

08337202157

 

mohammad-reza-kahvand-12@yahoo.com

57

مهتاب موتور گرگان

01734393362

www.mahtabmotor.com

 

info@mahtabmotor.com

58

بازرگانی بین المللی کارآوران شرق

24841

www.karavaran.com 

 

info@karavaran.com 

 

50

زنیط

66509660

www.zenitoil.com 

info@zenitoil.com 

60

صنایع شیمیایی آریا پارافین

88371636

www.aryaparaffinco.com 

 

aryaparaffinco@yahoo.com 

 

61

کربن تک

22013005

 

 

62

پتروصنعت زمرد

44224783-8

www.isonamco.com

info@isonamco.com

63

بیناس

89305448

 

 

64

روشن شیمی

66564778

www.roshanshimi.com 

office@roshanshimi.com 

65

بازرگانی روزبه سلیمی

22272012

 

reza8974@yahoo.com 

66

درخش ساین

44248358

www.derakhsh.com

derpa@kavosh.net 

67

تولیدی روغن موتور تندروان بهرو

02533673986

www.trboil.com

info@trboil.com

68

پترو تجارت دیبا

22576568

www.dibapetroco.com

'banevelogin@yahoo.com'

69

بازرگانی بهنام صادقی خوشدل

22878701

 

sadeghikhoshdel@gmail.com

70

پارس کیمیاگران اصفهان

02533677053

 

pkocgroup_ir@yahoo.com

71

سرفرازان پرشیا

88610231

www.cabrogroup.com

mail@cabrogroup.com

72

تولیدی عین ا...محمدی

22273699

 

paraffin_mohammadi@yahoo.com 

73

ثمین شیمی

22273699

www.saminchemical.ir

sales@saminchemical.ir 

74

بازرگانی سید محمد ضوئی

22273699

www.saminchemical.ir 

sales@saminchemical.ir 

75

شیمیایی وهان

 

 

vahan@dpi.net.ir 

76

مخازن سرزمین سبز

88861470

 

farhad@fozouni.com 

77

روزبهان

37653971-051

 

info@roozbehan.com 

78

بازرگانی احمد صرامی فروشانی

66701728

www.sarramigroup.com 

 

info@sarramigroup.com 

 

79

روانکاران صنعت

22532448

www.ravankaran.com 

info@ravankaran.com 

80

نخل بهارستان پردیس

88656062

www.nbpco.net

nbp@nbp.net

81

لمپکس

 

 

 

82

صنایع شیمیایی قائم زنجان

 

 

 

83

شیمی درسلف

22034290

 

chemidor2000@yahoo.com 

84

هرمزانرژی

88530158

www.hormozenergy.com

 

85

مهندسی نویان بسپار

88645232

 

nuian@nuian.com 

86

روغن موتور پردیس

22952242

 

info@pardismotoroil.com

87

پرشیا کالاگستر

88963938

 

persia@pkg-co.com 

88

راه اندود مارون

88963934

 

info@ramco-oil.com

89

گلگاه

88798344

 

golgah@sepanta.net

90

صنایع تولیدی گوهرصفاکرکس

88962300

 

info@goharsafa.com

91

یکتا حامی

66751051

 

 

92

خانم افسانه تاج بخش

 

 

 

93

ایران آسمان