خريد و فروش گاز مايع

صندوق توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي ايران با مشاركت در تاسيس شركت اسپند گاز ايرانيان پاي در خريد و فروش گاز مايع به كشورهاي همجوار نهاده است.

اين شركت با خريد 19 تانكر حمل گاز مايع اقدام به خريد و فروش و حمل گاز مايع به كشورهاي همجوار از جمله عراق و پاكستان مينمايد.