مذاکره رییس هیئت مدیره صندوق آقای دکتر حسینی با وزار و سفیر اسلواکیا