نشست اقتصادی آقای دکتر حسینی با مدیران ارشد شرکت CIMCچینی