بازدید ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق از پایانه صادراتی بندرعباس