سفر عمان ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق به عمان