دیدار آقای دکتر حسینی با سناتور اقتصادی اتحادیه اروپا