دیدار رییس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق با سناتوراقتصادی اتحادیه اروپا