تشکیل اولین جلسه عمومی عادی سالانه صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران