نشست اقتصادی آقای دکتر حسینی با چهار سناتور از اتحادیه اروپا